Netherlands" Netherlands

זוולה

מזג אוויר בזוולה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בזוולה

איזור חיוג +31-20
משטרה 192
כיבוי אש 193
רפואה 193
שגרירות
כתובת (שגרירות) BUITENHOF 47 2513 AH DEN-HAAG HAGUE
אתר thehague.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@HAGUE.MFA.GOV.IL
טלפון 31 70 3760500
פקס 31 70 3760555
שעות פעילות

MON-FRI 10:00-12:00

מידע יהודי בזוולה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה