Iran" Iran

טהראן

מזג אוויר בטהראן לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בטהראן

איזור חיוג 98-21
משטרה 129
כיבוי אש 125
רפואה 115
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי בטהראן

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה