Italy" Italy

רומא

מזג אוויר ברומא לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני ברומא

איזור חיוג +39-06
משטרה 112 / 113
כיבוי אש 115
רפואה 118
שגרירות
כתובת (שגרירות) VIA MICHELE MERCATI 14 ROME, ITALY
אתר rome.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@ROMA.MFA.GOV.IL
טלפון 39 06 36198500
פקס 39 06 36198555
שעות פעילות

MON-FRI 09:00-12:00

מידע יהודי ברומא

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה