Saudi Saudi Arabia

ריאד

מזג אוויר בריאד לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בריאד

איזור חיוג 966-1
משטרה 999
כיבוי אש 998
רפואה 997
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי בריאד

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה