USA" USA

פילדפיה

מזג אוויר בפילדפיה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בפילדפיה

איזור חיוג +1-267/215
משטרה 911
כיבוי אש 911
רפואה 911
שגרירות
כתובת (קונסוליה כללית) 230 SOUTH 15TH ST. SUITE 8 PHILADELPHIA, PA. 19102
אתר philadelphia.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@PHILADELPHIA.MFA.GOV.IL
טלפון 1 215 5465556
פקס 1 215 5453986
שעות פעילות

MON-THU 09:00-13:00

מידע יהודי בפילדפיה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה