Nicaragua" Nicaragua

מנגואה

מזג אוויר במנגואה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני במנגואה

איזור חיוג 505-2
משטרה 118
כיבוי אש 265 2373
רפואה 265 1761
שגרירות
כתובת (שגרירות) EDIFICIO CENTRO COLON PASEO COLON, CALLE 38 SAN JOSE
אתר sanjose.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@SANJOSE.MFA.GOV.IL
טלפון 506 2216444
פקס 506 2570867
שעות פעילות

MON-THU 09:00-11:00

מידע יהודי במנגואה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה