Malaysia" Malaysia

קואלה לומפור

מזג אוויר בקואלה לומפור לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בקואלה לומפור

איזור חיוג +60-3
משטרה 999
כיבוי אש 994
רפואה 999
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי בקואלה לומפור

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה