Cuba" Cuba

הוואנה

מזג אוויר בהוואנה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בהוואנה

איזור חיוג 53-7
משטרה 444444
כיבוי אש 114
רפואה 112
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי בהוואנה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה