Honduras" Honduras

גוסיגלפה

מזג אוויר בגוסיגלפה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בגוסיגלפה

איזור חיוג 504-2/3/9
משטרה 119
כיבוי אש 198
רפואה 195 / 37 8654
שגרירות
כתובת (שגרירות) 13 AV 14-07 ZONA 10 GUATEMALA-CITY
אתר guatemala.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@GUATEMALA.MFA.GOV.IL
טלפון 502 23334624 / 502 23635665
פקס 502 23336950
שעות פעילות

MON-THU 09:00-14:00

מידע יהודי בגוסיגלפה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה