Bangladesh" Bangladesh

דאקה

מזג אוויר בדאקה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בדאקה

איזור חיוג 880-2
משטרה 866 551-3
כיבוי אש 9 555 555
רפואה 199
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי בדאקה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה