Morocco" Morocco

קזבלנקה

מזג אוויר בקזבלנקה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בקזבלנקה

איזור חיוג 212-2
משטרה 19
כיבוי אש 15
רפואה 15
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי בקזבלנקה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה