Georgia" Georgia

באטומי

מזג אוויר בבאטומי לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בבאטומי

איזור חיוג 995-222
משטרה 02
כיבוי אש 02
רפואה 02
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי בבאטומי

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה