Jordan" Jordan

רבת עמון

מזג אוויר ברבת עמון לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני ברבת עמון

איזור חיוג 962-6
משטרה 17
כיבוי אש 14
רפואה 21606666
שגרירות
כתובת (שגרירות) 47 MAYSALOUN ST. RABIYA P.O.BOX 950866 AMMAN 11195 - JORDAN
דוא’’ל INFO@AMMAN.MFA.GOV.IL
טלפון 962 6 5503500 / 962 6 5503531
פקס 962 6 5524689
שעות פעילות

SUN-THU 09:00-13:00 14:00-16:00

מידע יהודי ברבת עמון

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה