Algeria" Algeria

אלג'יר

מזג אוויר באלג'יר לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני באלג'יר

איזור חיוג 213-2
שגרירות
כתובת לישראל אין יחסים דיפלומטים עם מדינה זו

מידע יהודי באלג'יר

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה